carta aberta o presidente de Brenntag D. Heinrich Eickmann

(a fotografia e de Adega, posta aqui con fins informativos e ligazón a sua páxina)

Carta aberta o presidente de Brenntag D. Heinrich Eickmann

Galiza ten acollido diferentes comunidades o longo da sua historia. Compartiu suas riquezas coas diferentes civilizacións que pasaron por esta terra.

Sei que, coma xestor de algo tan delicado e o mesmo tempo tan necesario para a industria occidental coma os productos químicos, será coñecedor dos problemas ecolóxicos que tivo Galicia no século XX e no que levamos de século XXI:

o réxime do dictador Francisco Franco quitou as terras o pobo para enchelas de enormes masas forestais. Este vrao unha gran cantidade destas teñen ardido , por diferentes causas.

o dictador Franco permitiu tamén a apertura de duas das centrais térmicas que máis contaminan de toda Europa: Meirama e As Pontes. Agora e a dona destas centrais, a empresa ENDESA, que será absorvida pola empresa alemana EON, Alemaña terá unha responsabilidade engadida sobre Galiza.

Na Galiza teñen habido máis mareas negras que noutro lugar do planeta Terra. A última e maior delas foi a provocada polo petroleiro Prestige.

Sei que vostede non e responsable das pasadas miserias ecolóxicas, pero ten que entender que nosa xente esta cansada e alporizada por tantas agresións contra seu medio ambiente. Vostede non e responsable do que pasou co buque petroleiro Prestige, nen co que ten pasado coas fragas, pero si que é cupabel de xestionar unha empresa que tivo un incendio que provocou un vertido de residuos tóxicos cara un rio. Son vostedes os responsabeis de escoller precisamente o emprazamento, e se non tiveron posto en marcha as suficientes medidas de seguridade, son culpables. E se tampouco previron medidas de seguridade suficientes para evitar que no caso de incendio os productos cheguen o medio ambiente, eu fagolle tamén responsable disto.

Sua páxina web fala de medio ambiente e de trazabilidade, pero a cadea de fallos indica pouco amor polo medio ambiente.
Unha sociedade que, en Galicia, viviu sempre ligada o seu cerne, seu medio natural. Din ser honestos coa sociedade, pero na sua web non aparece a nova do incendio, e do posterior vertido de residuos tóxicos. Non aparece nada, nen a nova nen tan siquera unha nota de desculpa, e ocultan a verdade os accionistas internacionais de Brenntag.

Agardo que as próximas semanas, aparte de que se fagan cargo dos costes económicos de diferes desta catástrofe ecolóxica, seña feito público un comunicado pedindo perdón o pobo galego polo que ten sucedido.
Agardo que mentres teñan aberta, tanto esta como outras factorias no estado español, as devanditas fábricas señan exemplares na sua seguridade medioambiental. Se vostede non fai isto, as empresas adicadas a producción de productos químicos industriais perden seu argumento de ser necesarias, porque o único que fan e rematar co mesmo medio ambiente que lle suministra as materias primas, e fan un dano máis grande que o ben que fagan.

O vertido tóxico no rio Umia foi un erro e Galiza precisa que lle digan exactamente iso, que e un erro, que non e normal e que vostedes piden desculpas.

Mariano Grueiro

actualización as 16:15 do . Brenntag acaba de publicar nas suas paxinas como nova o ecocidio do Umia asi como os cartos que levan gastados en limpar todo.  QUE CASUALIDADE.

ligazóns:

seccion de medio ambiente de Brenntag.

xestores de Brenntag.

paxina de novas de Brenntag.

Análise dos vertidos por parte da Xunta.

Adega.

Merda con control de calidade . Iniciativa de Vigoblog para que dean de baixa a empresa Brenntag da organizacion de empresas responsables co medio ambiente).

Onde as dan as toman, unha sesion de googlebombing: merda , merda , merda   (curso rapido de googlebombing: se ligas unha palabra cunha paxina, podes conseguir que o buscar un termo -merda- apareza o que ti pensas que se corresponde -paxina- ). Este googlebombing non está supeditado a ningun control de calidade.
versión en aleman a continuación (ollo, foi feita por un traductor en liña de xeito automatico, dubido que poida entenderse. Se alguen quere traducila e enviarma, adiante, conformome con que un aleman poida entendelo por encima)

Buchstabe öffnete sich zum Präsidenten von Brenntag D. Heinrich Eickmann

Galizien hat empfangen unterschiedliche Gemeinschaften während seiner Geschichte. Er hat seine Fülle mit den unterschiedlichen Zivilisationen geteilt, die durch diese Masse geschahen. Er gab Gold nach Rom, Bäume für die große Marine und den Wolfram für das Drittes Reich; während ihrer Geschichte waren die Zivilisationen viele, die durch Galizien überschritten.

Daß, wie Manager von etwas, das und notwendig für die westliche Industrie, chemische so empfindlich ist Mittel gleichzeitig mögen, Experte der ökologischen Probleme sein die Galizien in Jahrhundert XX und der gehabt uns hat, nahm von Jahrhundert XXI:

* das Regime des Diktators Francisco Franco löschte Masse, um sie nach enormen Waldmassen zu füllen. Dieser Sommer ein große Menge dieser Wälder hat, durch unterschiedliche Ursachen gebrannt.
* der Diktator Francisco Franco erlaubte auch die öffnung von zwei der Wärmekraftwerke, die aber von allem Europa verschmutzen: Meirama und als Pontes. Jetzt, die der Inhaber dieser Kraftwerke, die ENDESA Firma, absorvida durch die deutsche Firma AEON gewesen ist, hat Deutschland eine Verantwortlichkeit, die auf Galizien hinzugefügt wird. Sie
*en Galizien sind gewesen schwärzere Gezeiten als in einem anderen Ort der Planet Masse. Letztes und das grössere von ihnen verursachten durch den Prestigeöltanker.

Daß du nicht für das letzte ökologische Elend, aber sie verantwortlich bist, muß, einschließen/versteht, daß unsere Leute, die dieses von so vielen Angriffen gegen sein Klima ermüdete. Du bist nicht verantwortlich für, welchen Durchgang mit dem ölschiff Prestige noch mit welchem es mit den Wäldern geschehen ist, aber schuldig ist, eine Firma zu handhaben, die ein Feuer gehabt hat, das den überlauf der giftigen Reste zu einem Fluß verursacht hat. Du bist sie verantwortlich, zum dieser Position in der Tat zu wählen, und wenn sie nicht oben die genügenden Sicherheitsmaßnahmen begonnen haben, sind sie schuldig. Und wenn sie nicht die Sicherheitsmaßnahmen vorweggenommen haben, die auch nicht genügend sind, das im Falle des Feuers zu vermeiden, welches die Produkte zu Klima kommen, auch ich tue die Person, die zu ihm von diesem verantwortlich ist.

Seine Seite Netzklima Rede und trazabilidad, aber die Kette von Ausfällen zeigt wenig Liebe durch Klima an. Eine Gesellschaft, die, in Galizien, immer gelebte genommene Wurzel zu seinen natürlichen Mitteln hat. Sie behaupten, mit der Gesellschaft ehrlich zu sein, aber in seinem Netz erscheint es nicht die Nachrichten des Feuers und der neuere überlauf der giftigen Reste. Die Nachrichten scheinen nicht nichts entweder weder noch mindestens eine Anmerkung der Entschuldigung und verstecken die Wahrheit zu den internationalen Aktionären Brenntag I
“,0] ); D([“ce”]); //–>

Der Hoffnung, daß die folgenden Wochen, neben denen sie werden, Kosten der ökonomischen Kosten dieser ökologischen Katastrophe eine amtliche Nachricht allgemeine erbittene Entschuldigung zur Galician Bevölkerung durch die geschehene Sache gebildet werden.

Ich hoffe, daß, während geöffnetes hat, so viel dieses wie andere Fabriken im spanischen Zustand, diese Fabriken in der Klimasicherheit mustergültig sind. Wenn du nicht dies tust, verlieren die Firmen, die der industriellen Produktion des chemischen Mittels eingeweiht werden, ihr Argument, um notwendig zu sein, weil die einzige Sache, daß sie, ihn selbst Ende Klima ist, das Rohstoffe zu ihm zur Verfügung stellt und eine Beschädigung verursacht, die grösser als das gut ist, als.

Der giftige überlauf im Fluß Umia war eine Störung und Galizien Notwendigkeiten, denen sie sagen, daß genau, die eine Störung ist, das ist nicht Normal und daß du um Entschuldigungen für diesen Grund bittest.
Mariano Grueiro

2 Responsescarta aberta o presidente de Brenntag D. Heinrich Eickmann to “”

  1. chuza.org Says:

    Carta aberta o presidente de Brenntag: D. Heinrich Eickmann…

    Galiza ten acollido diferentes comunidades o longo da sua historia. Compartiu suas riquezas coas diferentes civilizacións que pasaron por esta terra.

    Sei que, coma xestor de algo tan delicado e o mesmo tempo tan necesario para a industria occidenta…

  2. Mariano Grueiro » Blog Archive » Costa Rica irmanada con Caldas de Reis. Os asesinos ecoloxicos de Brenntag atacan de novo Says:

    […] Ata publiquei unha carta o presidente de Brenntag. […]